The Srinavamin Scout Association "SSA."
 
  
 
 
 
 

 

ประมวลภาพการอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสามัญ ขั้นความรู้เบื้องต้น

ระหว่างวันที่ 27-30 พฤษภาคม 2553 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว โรงเรียนปัญญาวิทยา กรุงเทพมหานคร