สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
The srinavamin Scout Association

 
 
 ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ได้ยกระดับขึ้นเป็นสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ณ บัดนี้ พร้อมพัฒนากิจการลูกเสือไทย
 

พระราชบัญญัิติ ลูกเสือ ๒๕๕๑

เกณฑ์การประเมินคุณภาพ
งานลูกเสือในสถานศึกษา


 

แนะนำคณะผู้บริหาร

ในสมาคมสโมสรศรีนวมินทร์

คณะผู้บริหาร

อ.ธนดล วงคติ
นายกสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

นางวริศรา  วงคติ

เลขาธิการ

อุปนายก ฝ่ายบริหาร

บาทหลวง ชินวัฒน์ สุวดินทร์กูร

อุปนายก วิชาการ

นายประธาน เสนีย์วงศ์

ณ อยุธยา

อุปนายกฝ่ายบริการ

นางศรัณย์กร  สิริปทุมรัตน

 

ติดต่อ

อ.ธนดล วงคติ (อ.วีร ะ)
085-6655547
อ.คณินธนันทน์ ยะอนันต์
086-7724074
อ.อนันต์ ปานคลัง
081-9018929

 

 

 

 

 


  ประชาสัมพันธ์

ตารางงาน

23 ส.ค. 2557 ทบทวน กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี ในสถานศึกษาณ  โรงเรียนนภสรณัฐนนท์ อำเภอ คลองหลวง  จังหวัด ปทุมธานี

12 - 15 ส.ค. 2557 สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ รับผิดชอบจัดกิจกรรมลูกเสือ (สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ) เนื่องในงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ กระทรวงศึกษาธิการ

22-27 กรกฏาคม พ.ศ 2557 สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ได้รับเกียรติจากสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ให้รับผิดชอบในการจัดกิจกรรมลูกเสือ "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ" โดย คสช.

26 - 27 ก.ค. 2557 สัมมนาหลักสูตรลูกเสือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน โรงเรียนปายวิทยาคาร

11-17 ต.ค. 2557 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ
ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิช าผู้กำกับลูกเสือ
(A.L.T.C. Assistance  Leader Trainers Course) 11 - 17 ตุลาคม 2557
ณ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี (ห้องแอร์) ค่าอบรม 4,500 บาท (รายละเอียดด้านล่าง)

18 - 24 ต.ค. 2557 การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C. Advance Unit Leader Training Course) 18- 24 ต.ค. 2557 ประเภท สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ค่าอบรม 2,800 บาท (รายละเอียดด้านล่าง)

 

ตารางฝึกอบรม

สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ เปิดการฝึกอบรม A.L.T.C. / A.T.C. สามท่อนและสองท่อน
1. ขั้นผู้ช่วยผู้ให้การฝึกอบรมวิช าผู้กำกับลูกเสือ (A.L.T.C. Assistance  Leader Trainers Course) 11 - 17 ตุลาคม 2557 ณ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ค่าอบรม 4,500 บาท 
2. ขั้นความรู้ชั้นสูง (A.T.C = Advance Unit Leader Training Course) 18- 24 ต.ค. 2557 ประเภท สามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ณ ค่ายลูกเสือฉเพชรรัชต์ อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี ค่าอบรม 2,800 บาท 

ติดต่อได้ที่ อ .ธนดล วงคติ (อ.วีระ) 085-6655547 นายกสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

ดาวน์โหลดใบสมัคร

ดาวน์โหลดโครงการและใบสมัคร A.L.T.C. และ A.T.C. สามัญ สามัญรุ่นใหญ่

file ดาวน์โหลด / หนังสือนำ /โครงการ 3 ท่อน /โครงการ 2 ท่อน / ใบสมัคร 3 ท่อน / ใบสมัคร 2 ท่อน

กดโหลดได้เลยครับผม เป็น file jpg ไป print ได้เลยครับ

ตรวจสอบรายชื่อผู้รับการอบรม A.L.T.C. ไม่มีรายชื่อติดต่อ สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ด่วน

1. นายนิล  รัตนเลิศนภาวงศ์
2. ว่าที่เรือตรีพิชัย  มยุระสุวรรณ            
3. นายพรชัย  ดูรอดเจริญ        
4. นางสาวทิวา  สูงท้างหว้า    
5. นายณัฐวุฒิ   เกตุไชโย         
6. นายจิตนาถ  จันทร์ผ่อง        
7. นางสมจิต  แสงทอง             
8. นางชลลดา  ปลื้มบางพลี    
9. นางสาวพรรชนอร  ดีผลงาม                               
11. นายสิรวิชญ์  สวัสดี              
13. นายกฤษฏาแย้มสุคนธ์                        
15. นายคมกฤษ  เข็มทอง          
17. นายสุรชัย  ตันฑะเสน          
18. นางประภา  อำไพวรพงษ์บูลย์           
19. นายธนูทอง  วันชา
20. นางสาววรรณี  นุ่นแก้ว
21. สิบเอกจิรากร  ปอใหม         
22. นายกิตินันท์  นาเสถียร        
24. นายพีรวิชญ์  พานิชชาวรกุล
25. นายสมจิต  วรศิริ

สมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ต้องการสมาชิก
เพื่อร่วมอุดมการณ์ในการพัฒนาลูกเสือและบุคลากรทางลูกเสือท้งในด้านหลักสูตร
กิจกรรมการเรียนการสอน อุปกรณ์การสอน และอื่นๆ
ต้องการเป็นสมาชิกติดต่อ นายกสโมสรฯ
เบอร์โทร อ .ธนดล วงคติ (อ.วีระ) 085-6655547

 

รายละเอียดเบื้องต้น

  • อบรมให้ฟรี ที่โรงเรียนของท่าน
  • ผู้เข้าร่วมเป็นครูผู้สอนลูกเสือ บุคลากรทางลูกเสือของโรงเรียน
  • แจ้งและขออนุญาตผู้บริหารโรงเรียน หรือ ผู้รับใบอนุญาต
  • กำหนดวันและเวลา ล่วงหน้าครับ
  • เตรียมสถานที่ และอุปกรณ์ 

 

กิจกรรมผจญภัยและบุกเบิกสำเร็จเรียบร้อยไปได้ด้วยดีตามวัตถุประสงค์ของทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ในงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนทั้งที่ ๔ ไทยเป็นเจ้าภาพ ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ขอขอบคุณทางคณะผู้จัดและคณะกรรมการ
กิจกรรม ที่ทุ่มเทแรงกายและใจ ในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ ไปด้วยดี ไม่มีอุบัติเหตุใด มีแต่รอยยิ้มและความภาคภูมิใจกับมายังสโมสรฯ

ดูภาพกิจกรรม

อัลบัมที่ 1 / อัลบัมที่ 2

ดาวน์โหลดคำสั่งแต่งตั้งและขอตัวงานชุมนุมลูกเสืออาเซียน

โปรด download ด่วน !!!!!! คลิกเลย

ประมวลภาพการฝึกอบรมที่ผ่านมา

ภาพการอบรมนายหมู่ ณ โรงเรียนสารวิทยา โดยสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ระหว่างวันที่ 25 -26 กันยายน 2556

 

อบรม B.T.C. วิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 กทม.
ระว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2556

ดูภาพการฝึกอบรมต่อได้ที่ facebook

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 1

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 2

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 3 อันนี้ไม่มีในแผ่น dvd ที่แจกให้

 

การฝึกอบรมสัมมนาคณะครูโรงเรียนเพ็ญพัฒนา จังหวัดลพบุรี เพื่อทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี วันที่ 3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา

ติดตามต่อได้ที่ facebook กดคลิก

 


การอบรม A.L.T.C ที่ผ่านมา รุ่น 612 เมษายน 2554

การอบรม A.T.C. ที่ผ่านมา 16-22 ต.ค.53 ณ ค่ายเพชรรัชต์

ร่วมยินดีกับ การอบรมขั้นผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ขั้นผู้ช่วยในการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือ รุ่นที่ ๕๗๙

ณ ค่ายลูกเสือวชิราวุธ อำเภอศรีราช จังหวัดชลบุรี๔-๑๐ ต.ค. ๒๕๕๓ ทั้ง ๔๕ ท่าน

โดยมี อ.สมมาต สังขพันธ เป็นผู้อำนวยการฝึก
อ.ธนดล วงษ์คติ(วีระ)
เป็นผู้รับผิดชอบโครงการ

เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2553

เปิดสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ณ โรงเรียนปัญญาวิทยา

 

ดาวน์โหลด font ไทยสารบัญ download สำหรับใช้กับโครงการเพราะใช้ font ไทยสารบัญ

การรับสมัคร
สมัครด้วยตนเองหรือโดยโอนเงินเข้าบัญชี 
สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์     ธนาคารไทยพาณิ ชย์
 สาขาลาดกระบัง ตลาด 99
เลขที่บัญชี 200-222348-6  ประเภทออมทรัพย์
ส่งใบสมัครมาพร้อมกับ  สำเนาใบนำฝากเงินชำระค่าอบรม    ส่งมาที่ 
สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์    43/504  ซ.ลาดกระบัง 14/1  ถนนอ่อนนุช  แขวงราชาเทวะ 
เขตบางพลี  จังหวัดสมุทรปราการ 10540
หรือ เบอร์โทรสาร
 02-7278496 
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  085-665-5547, 086-55 2-1456

ติดต่อได้ที่ อ.ธนดล วงคติ (อ.วีระ) 085-6655547
อ. คณินธนันทน์ ยะอนันต์ 086-7724074
อ.อนันต์ ปานคลัง 081-9018929


 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


กิจกรรมของเรา

กิจกรรมลูกเสือ ในงาน “เทิดไท้พระผู้ทรงเป็นแม่และครูแห่งแผ่นดิน” เพื่อเทิดพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ จัดโดย กระทรวงศึกษาธิการ
๑๒ - ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๗ ณ กระทรวงศึกษาธิการ โดยสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

กิจกรรมลูกเสือ ในงาน "มหกรรมปรองดองสมานฉันท์ คืนความสุขให้คนในชาติ"
โดย คสช. รับผิดชอบกิจกรรมลูกเสือโดนสมาคมสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ณ ท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ ๒๒-๒๗ ก.ค. ๒๕๕๗

ไกลแค่ไหนเราก็ไปสัมมนาให้ สัมมนาหลักสูตรลูกเสือ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอนโรงเรียนปายวิทยา
๒๒ - ๒๗ ก.ค. ๒๕๕๗

 

จัดกิจกรรมให้กับ ลูกเสือ กศน. - ชมรมผู้สูงอายุ ในเขตสวนหลวง ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ด้วยความยินดีในกิจกรรมผจญภัย สำเร็จด้วยความสนุกสนาน

และได้รับความรู้ในทักษะทางลูกเสือ มิตรภาพ แด่พี่น้อง งานชุมนุมลูกเสือ กศน. ครั้งที่ 2

ดูภาพกิจกรรมงานชุมนุมลูกเสือ กศน. คลิกเลยครับ

ยินดีกับผู้รับการอบรม B.T.C. สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ ด้วยความสนุกสนานและได้รับความรู้กันเต็มที
12 - 14 ก.ค. 2557 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนมูลนิธิวัดปากบ่อ

ดูภาพกิจกรรม

สำหรับไปด้วยความเรียบร้อยสำหรับการอบรม A.T.C.
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง (ฝ่ายประถม)
ระหว่างวันที่ 9 -15 พ.ค. 2557 ณค่ายสุทธสิริโสภา อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา

ดร.ประพัฒน์พงศ์ เสนาฤทธิ์ ผู้บังคับการค่ายชุมนุม เป็นเกียรติอย่างยิ่งได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมผจญภัย
และบุกเบิกในงานชุมนุมลูกเสืออาเซียนครั้งที่ ๔ ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง

สัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ
ณ โรงเรียนสงข์อ่ำวิทยา ปทุมธานี
เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 2556
โดยคณะทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่นี่

 

ด้วยความยินดีกับการฝึกอบรม A.T.C. สามัญ 10/2556 สามัญรุ่นใหญ่ 11/2556 เป็นไปด้วยความน่ายินดี ระหว่างวันที่ 13 - 19 ต.ค. 2556 ณ ค่ายลูกเสือเพชรรัชต์ จ.สระบุรี

ภาพชุดที่ 1 (แบบไม่ตัด)

ภาพชุดที่ 2 (แบบไม่ตัด)

 

สำเร็จไปได้ด้วยดี A.T.C.สามัญ-สามัญรุ่นใหญ่ระหว่างวันที่
28 ก.ย.-4 ต.ค. 56 ณ โรงเรียนเมตตาชนูปถัมภ์ จ.เพชรบูรณ์

ดูรูปภาพต่อได้ที่นี่ คลิกเลย

 

ด้วยทางโรงเรียนสารวิทยา ให้ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์จัดอบรมนายหมู่ให้กับทางโรงเรียนสารวิทยา
ได้ผลตอบรับบจากลูกเสือ - เนตรนารี ดีมากและขอบพระคุณทางโรงเรียนสารวิทยาที่ให้ความไว้วางใจ
สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์เรื่อยมา
ระหว่างวันที่ 25 -26 กันยายน 2556

 

ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ กำลังจัดทำ CD บทสวดมนต์ ให้กับเพื่อนๆ สมาชิกและผู้รับการอบรม ฟรี!!! ผู้ใดจะร่วมทำบุญเชิญนะครับ

ทางสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ กำลังจัดทำแผ่นพับบทสวดมนต์ เพื่อแจกให้กับทางสมาชิก และผู้รับการอบรม ใครสนใจร่วมทำบุญติดต่อได้ที่ นายกสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ โดยตรง

 

ผ่านไปด้วยรอยยิ้มแล้วความรู้ที่ได้รับจากการอบรม B.T.C. วิชาผู้กํากับลูกเสือสามัญและสามัญรุ่นใหญ่ ณ ศูนย์ปฏิบัติธรรมวัดปากบ่อ อ่อนนุช 35 กทม.ระว่างวันที่ 10 - 12 สิงหาคม 2556

ติดตามชมรูปได้ที่ facebook สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 1

คลิกดูภาพ อัลบั้ม 2

คลิกดูภาพ อัลบั้3

(ไม่มีในแผ่นที่แจกให้)

ด้วยทางโรงเรียนเพ็ญพัฒนา จังหวัด ลพบุรี ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาคุณครูทั้งโรงเรียนเพื่อทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ขึ้น เมื่อวันเสาร์ที่ 3 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้รับผลตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงาน สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ด้วยทางโรงเรียนภรวิชญ์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ให้กับคณะคุณครูและคุณครูโรงเรียนข้างเคียง เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและได้ผลตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

ด้วยทางโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประเภท สำรอง ในวันที่ 22 มิถุนายน 2556 มีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลการตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์และคณะ ขอขอบคุณมา

 

ด้วยทางโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ประเภทสามัญ และ สามัญรุ่นใหญ่ ในวันที่ 29 มินายน 2556 มีโรงเรียนในจังหวัดปทุมธานีเข้าร่วม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลการตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์และคณะ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

 

 

ด้วยทางโรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา ได้จัดฝึกอบรมสัมมนาทบทวนกิจกรรมลูกเสือ - เนตรนารี ระดับผู้บริหารโรงเรียน ณ โรงเรียนเฟื่องฟ้าวิทยา อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และได้ผลการตอบรับที่ดีมาก โดยทีมงานสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์และคณะ ขอขอบคุณมา ณ ที่นี้

งานสำเร็จไปด้วยความเรียบร้อย
สำหรับกิจกรรมเดินทางทางไกล
ที่สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์รับผิดชอบ
ในงานชุมนุมลูกเสือแห่งชาติครั้งที่ 19
ณ ค่ายวชิราวุธ จังหวัดชลบุรี

สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
ขอแสดงความดีใจกับความสำเร็จของ
อ.ธนชัย สายแขก
ได้รับเครื่องหมาย วูดแบดจ์ 4 ท่อน

 

สโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์
เปิดรับสมัคร พี่น้องลูกเสือ เพื่อนผู้ร่วมอดุมการณ์ เพื่อกิจการลูกเสือ สนใจเข้าร่วมสมัครเป็น
1. คณะกรรมการบริหารสโมสร
2. ฝ่ายสนับสนุน
3.วิทยากร ในการฝึกอบรมลูกเสือและผู้กำกับ
4. สมาชิกสโมสร
ติดต่อและรับเอกสารและสมัครเป็นสมาชิก
ได้ที่
อ.ธนดล วงคติ หรือ (อ.วีระ ชื่อเดิม)
085-6655547
นายกสโมสรลูกเสือศรีนวมินทร์

อ.อนันต์ ปานคลัง
081-9018929

อ.คณินธนันทน์ ยะอนันต์
089-1469069

จำนวนผู้เข้าชม